Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viabecausefuckyou becausefuckyou
3095 d0e1 510

hellish-daddy:

Never Let Me Go (2010)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
7511 97d9 510
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
4008 5c2c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaarbuzy arbuzy

April 28 2017

Reposted frompanimruk panimruk viaszpaqus szpaqus
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viaanorexianervosa anorexianervosa
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapoisoned-life poisoned-life
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viapoisoned-life poisoned-life
4018 e5e1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
7604 f1cd 510
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaarbuzy arbuzy
9504 2427 510
"Sekrety roślin. Przyroda uchyla listka tajemnicy" A.F.Dautheville
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl