Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
3445 34f4 510
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadotknij dotknij
7549 8a03 510
Reposted fromniee niee viadotknij dotknij
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromolakocie olakocie viadotknij dotknij
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viadotknij dotknij
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

May 09 2017

5567 02ee 510
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadreality madreality
2372 1230
Reposted fromimradioactive imradioactive viamadreality madreality
Reposted fromNanaya Nanaya viamadreality madreality
5239 d063
Reposted fromretro-girl retro-girl viabarock barock
0533 ad75 510
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
3927 8ec6
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiks wiks
8742 cd69 510
Reposted fromshitsuri shitsuri viawiks wiks
3155 b1d7
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawiks wiks
Czy doczekam się wiosny? słońca, zieleni, roweru i lodów. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viawiks wiks
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl